ثبت سریال محصول

Odoo CMS - a big picture

مرحله اول

تنها کافیست بر روی دکمه ( سریال های من ) کلیک کنید..


 

Odoo CMS - a big picture

مرحله دوم

قسمت تیره ی روی برچسب طلایی اصالت را خراشیده و مطالبق شکل داخل تکست باکس وارد کنید و سپس بر روی دکمه ی ثبت کلیک کنید.

 

 

Odoo CMS - a big picture

مرحله سوم

پیام موفقیت ثبت سریال در نواری سبز رنگ نمایان میشود که نشان از به درستی ثبت شدن سریال دارد - توجه داشته باشید که سریال مربوطه به لیست سریال های شما افزوده شد.