ON AMINO ENERGY  270 g ORANGE

ON AMINO ENERGY 270 g ORANGE

18 امتیاز 18.0 PNT

18 امتیاز  • 5 تا 10 کالری در هر سروینگ

  • 160 میلی گرم کافئین

  • 5 گرم امینو اسید

  • BCAA حاوی 

  • حاوی آرژنین

  • حاوی Beta Alenin 

Odoo text and image block