ON GOLD STANDARD  WHEY 10 LBS EXTREME MILK CHOCOLATE

ON GOLD STANDARD WHEY 10 LBS EXTREME MILK CHOCOLATE

80 امتیاز 80.0 PNT

80 امتیازبه طور عمومی مصرف ۲ گرم پروتین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن برای افراد پیشنهاد می شود. که این میزان پروتین باید ترکیبی از پروتین های حاصله از غذا و مکمل ورزشی باشد. به طور عمومی بهترین روش مصرف Whey Gold Standard مصرف یک سروینگ در ابتدای روز و مصرف یک سروینگ بلافاصله پس از تمرین می باشد. در صورت نیاز به پروتین بیشتر می توان یک سروینگ از این محصول را ۲۰ تا ۴۰ دقیقه قبل از تمرین نیز مصرف نمود. 

24 گرم پروتئین

5.5 گرم (BCAAs) آمینو اسیدهای شاخه ای

1.5 گرم چربی و 3 گرم کربوهیدرات

Odoo text and image block